1
آنجا که پرهیز کاری نباشد افتخار هم نیست.
توجه
داوطلبان گرامی دقت نمایند جهت دریافت شناسه ثبت نام پردیس های دانشگاه تبریز در قسمت واحد دانشکده پردیس های خود گردان و در قسمت نوع درآمد گزینه مربوط به مقطع درخواستی را وارد نمایند.
توجه
به هنگام واریز وجه واحد درآمد و نوع درآمد را به درستی انتخاب نمایید. در صورت واریز وجه به سایر حساب های غیر مرتبط مبلغ واریز شده به شناسه مختص آن واحد واریز شده و نسبت به جز درآمد آن واحد محسوب می شود.
مشخصات واحد درآمد
واحد دانشکده اجباری است
شناسه پرداخت اجباری است
مبلغ اجباری است

 

مشخصات واریز کننده
نام اجباری است
نام خانوادگی اجباری است

کد امنیتی اجباری است